top of page

Asuntokaupan sanakirja – termit, käsitteet ja sanasto

Koostimme asuntokaupan sanakirjan, josta löydät tärkeimmät termit, käsitteet ja sanaston. Asuntokauppaan liittyy tärkeitä termejä ja käsitteitä, jotka sekä myyjän että ostajan tulee tietää. Asuntokaupan sanakirjan avulla olet heti kartalla asuntokaupan alkumetreiltä lähtien. Varmistat, että kaikki asiakirjat ja kaupan ehdot on ymmärretty. Erityisesti ensikertalaisen on syytä olla tarkkana, sillä kiinteistöihin liittyvät säädökset ja termistö ovat vielä asunto-osakekauppaa monimutkaisempia. Asuntoon liittyvien asiakirjojen hankinta ja ostajalle toimittaminen ovat myyjän vastuulla, joten on syytä selvittää mitä erilaiset dokumentit tarkoittavat. Asunnon myyntiin liittyvät asiakirjat poikkeavat asunto-osakkeen kaupassa tarvittavista asiakirjoista ja tässä asuntokaupan sanakirja tulee avuksesi.
Asuntokaupan termit ja käsitteet

 • Ainesosa

 • Asemakaava

 • Asunto-osake 

 • Asunto-osakeyhtiö

 • Asunto-osakeyhtiölaki

 • Emäkiinteistö

 • Energiatodistus

 • Ennakkomarkkinointi

 • Ennakkotarkastusvelvollisuus

 • Ensiasunnon ostaja

 • Erillistalo

 • Erityinen oikeus

 • Esisopimus kiinteistön kaupassa

 • Etuosto-oikeus

 • Halkominen

 • Hallinnanjakosopimus

 • Hallintaoikeus

 • Hankintameno-olettama

 • Hoitolaina

 • Hoitovastike

 • Huoneistoselitelmä

 • Isännöitsijäntodistus

 • Kaavaote

 • Kantakiinteistö

 • Kaupanvahvistaja 

 • Kauppahinta

 • Kauppakirja

 • Kiinteistönvälittäjä

 • Kiinteistöosakeyhtiö (KOY)

 • Kiinteistörasite

 • Kiinteistörekisteri

 • Kiinteistörekisteriote

 • Kiinteistötietojärjestelmä (KTJ)

 • Kiinteistötunnus

 • Kunnossapitotarveselvitys

 • Kuntoarvio

 • Kuntotutkimus

 • Käsiraha

 • Käsirahasopimus

 • Käypä hinta

 • Käyttöoikeus

 • Lainhuuto 

 • Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri

 • Lainhuutotodistus

 • Lisärakentaminen

 • Lohkokiinteistö

 • Lohkominen

 • Lunastuslauseke

 • Luovutusvoiton verotus

 • Maakuntakaava

 • Maanmittaustoimitus

 • Maantietoimitus

 • Maanvuokra

 • Maanvuokrasopimus

 • Myyntihinta

 • Myyntivoitto

 • Määräala 

 • Määräosa

 • Oikeudellinen virhe

 • Osakasluettelo

 • Osake

 • Osakekirja

 • Osakeluettelo

 • Osakeryhmä

 • Osakesarja

 • Osaomistusasunto

 • Osaomistusyhtiö /osaomistusyhteisö

 • Ositus

 • Ostotarjous

 • Ostotoimeksianto

 • Panttikirja

 • Panttaussitoumus

 • Perustajaosakas

 • PTS

 • Rahoitusvastike (Pääomavastike)

 • Rakentamisvaihe

 • Rantakaava

 • Rasitustodistus

 • RS-järjestelmä

 • Salainen taloudellinen virhe

 • Salainen virhe (Piilevä virhe)

 • Selonottovelvollisuus

 • Sopimussakko

 • Taloudellinen virhe

 • Tarjouskauppa

 • Tarpeisto asunto-osakkeen kaupassa

 • Tarpeisto kiinteistön kaupassa

 • Tase

 • Tiedonantovelvollisuus

 • Tilinpäätösasiakirjat

 • Todistus vuokraoikeudesta

 • Tontinvuokravastike

 • Tontti

 • Turva-asiakirjat

 • Toimeksiantosopimus

 • Vakuusarvo

 • Varainsiirtovero

 • Varausmaksu

 • Velaton hinta

 • Vesijättö

 • Vuositarkastus

 • Yhteinen alue

 • Yhtiöjärjestys

 • Yhtiövastike

 • Yleinen alue

 • Yleiskaava

Ainesosa

Kiinteistöön katsotaan kuuluvaksi sen ainesosat ja tarpeisto, jollei muuta ole sovittu. Huomiota kiinnitetään esimerkiksi siihen, miten esite on liitetty kiinteistöön, ja siihen, onko esine kiinteistön pysyvän tavanomaisen käytön kannalta tarpeellinen. Kiinteistön keskeisimpiä ainesosia ovat rakennukset ja rakennelmat, maa-ainekset ja kasvit sekä puut ja pensaat. Lisäksi ainesosia ovat kiinteistön pysyvää käyttöä varten liitetyt esineet, kuten vesijohdot, puhelinpylväät, lipputanko, portti ja laituri.


Asemakaava

Asemakaavassa osoitetaan kunnan osa-alueen käyttö ja rakentamisen järjestäminen. Kunnan yleiskaava ohjaa asemakaavojen laadintaa. Asemakaava on maankäytön suunnittelussa eli kaavoituksessa yksityiskohtaisin kaava.


Asunto-osake

Asunto-osake on omistusosuus jostakin kiinteistöstä eli asunnon omistus perustuu asunto-osakkeiden omistamiseen. Kun ostat esimerkiksi kerrostaloasunnon, et siis fyysisesti omista asunnon seiniä ja lattioita, vaan omistat osakkeet, jotka oikeuttavat kyseisen asunnon hallintaan.


Asunto-osakeyhtiö

Asunto-osakeyhtiön eli taloyhtiön tarkoituksena on hallinnoida ja omistaa rakennus tai osia rakennuksesta, jonka yhteenlasketusta lattiapinta-alasta yli puolet on määritelty asuinhuoneistoiksi. Asunto-osakeyhtiöllä pitää olla hallitus, jonka tehtävänä on huolehtia kiinteistön ja rakennuksen pidon asianmukaisesta järjestämisestä. Asunto-osakkeiden määrä ja niihin liittyvä hallintaoikeus on merkitty osakekirjaan.


Asunto-osakeyhtiölaki (AOYL)

Asunto-osakeyhtiölaki on laki, jota sovelletaan kaikkiin osakeyhtiöihin, jotka täyttävät asunto-osakeyhtiön määritelmän. Asunto-osakeyhtiölaki on luettavissa tästä .


Emäkiinteistö

Lohkomisen kohteena oleva kiinteistö tai yhteinen alue.


Energiatodistus

Lain mukaan energiatodistus tarvitaan rakennuksen tai huoneiston myynnin tai vuokrauksen yhteydessä. Energiatodistuksen tarkoituksena on antaa kokonaiskuva rakennuksen energiatehokkuudesta ja siinä huomioidaan muun muassa rakennuksen eristys, ikkunat, ilmanvaihto ja lämmitys. Energiatodistus on pakollinen kaikille myytäville ja vuokrattaville kohteille, jotka on rakennettu vuoden 1980 jälkeen. Uudisrakennuksissa energiatodistus on osa energiaselvitystä, joka tulee laatia rakennusluvan haun yhteydessä.


Ennakkomarkkinointi

Jos suunnitteilla tai jo rakenteilla olevaa huoneistoa tarjotaan kuluttajien varattavaksi ehdoin, joista voi vetätyä varauksesta, puhutaan ennakkomarkkinoinnista. Asunnon tarjoaminen ei tällöin kuulu rakentamisvaiheen suojasäännösten piiriin. Ennakkomarkkinoinnilla kartoitetaan kysyntää etukäteen. Rakentaminen aloitetaan, kun riittävän suuri osa kohteista on varattu, mutta jos kohde ei herätä kiinnostusta rakentamista ei aloiteta lainkaan. Varauksen yhteydessä maksettu varausmaksu palautetaan, jos varaus perutaan tai jos kohteen rakentaminen peruuntuu. Kaupan syntyessä maksettu varausmaksu lasketaan osaksi maksettua kauppahintaa.


Ennakkotarkastusvelvollisuus

Ostajalle kuuluva velvollisuus tarkastaa asunto tai kiinteistö ennen kauppaa. Ostaja ei voi virheenä vedota seikkaan, josta hän on ollut tai hänen olisi tullut olla tietoinen ostopäätöstä tehdessään.


Ensiasunnon ostaja

Suomessa ensiasunnon ostajaksi katsotaan henkilö, joka

 • On kaupantekohetkellä 18–39-vuotias.

 • Omistaa kaupan jälkeen asunnosta 50 % tai enemmän.

 • Ostaa asunnon vakituiseksi asunnoksesi ja muuttaa siihen kuuden kuukauden kuluessa kaupanteosta.

 • Ei ole kaupantekohetkellä tai sitä ennen omistanut mistään asunto-osakkeesta tai asuinrakennuksesta 50 %:a tai enempää.

Ensiasunnon ostajan ei tarvitse maksaa asunnostaan varainsiirtoveroa ja hän voi saada verotuksessa asuntolainastaan tavallista suuremman korkovähennyksen. Lisätietoa ensiasunnon verotuksesta löydät Verohallinnon sivuilta .


Erillistalo

Erillistaloiksi kutsutaan samalla tontilla olevia erillisiä asuintaloja, joita hallitaan asunto-osakeyhtiömuotoisesti tai hallinnanjakosopimuksella.


Erityinen oikeus

Maanmittauslaitokseen voidaan kirjata henkilön tai kiinteistön hyväksi kiinteistöön perustettu erityinen oikeus. Erityisiä oikeuksia ovat ovat sopimukseen tai muuhun oikeustoimeen perustuva toisen omistamaa kiinteistöä koskeva vuokraoikeus tai muu käyttöoikeus, eläkeoikeus, metsänhakkuuoikeus sekä oikeus ottaa maa-aineksia tai kaivoskivennäisiä taikka muu näihin verrattava irrottamisoikeus. Erityistä oikeutta ei saa kirjata, jos se on pysyvä tai voimassa jonkin kiinteistön tai alueen hyväksi, tai jos se on perustettu kiinteistötoimituksessa tai muutoin viranomaisen päätöksellä.


Esisopimus kiinteistön kaupassa

Sopimus tulevasta kiinteistön kaupasta. Jotta esisopimus on sitova, se tulee tehdä maakaaren määrämuotovaatimusten mukaisesti.


Etuosto-oikeus

Laissa etuosto-oikeudella tarkoitetaan kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö. Etuosto-oikeuden käyttämisellä, sitten kun se on loppuun saatettu, kunnan katsotaan tulleen kaupantekohetkellä luovutuskirjassa ilmoitetun ostajan sijalle kaupassa sovituilla ehdoilla. Myyjä ei voi vedota sellaiseen kaupan ehtoon, josta hän ei kehotuksesta huolimatta ole ilmoittanut kunnalle, ja josta kunta päättäessään etuosto-oikeuden käyttämisestä ei muutoinkaan tiennyt. Kunnan asema kolmanteen henkilöön nähden on sama kuin ostajalla.


Halkominen

Halkominen on jakotoimitus, jolla puretaan kiinteistön yhteisomistus. Yhteisomistus on voinut syntyä esimerkiksi perinnönjaossa. Tila jaetaan osakkaiden kesken lainhuudoista ilmenevien osuuksien suhteessa. Halkomista voi hakea maanmittauslaitokselta kuka tahansa omistajista, jolla on lainhuuto tilan määräosaan.


Hallinnanjakosopimus

Jos samalla kiinteistöllä sijaitsee useampi rakennus tehdään rakennusten hallinnoinnista hallinnanjakosopimus, jossa määritellään, mikä osuus kiinteistöstä kuuluu kenellekin sekä mitä osia kiinteistöstä hallitaan yhdessä. Tyypillinen esimerkki on paritalo, jossa hallinnanjakosopimuksella sovitaan kummankin osapuolen asuntokohtaiset ja yhteiset vastuut.  


Hallintaoikeus

Oikeus pitää esine tai sen osa sekä esimerkiksi kiinteistö tai sen osa hallussaan.


Hankintameno-olettama

Hankintameno-olettaman käyttämiseen on oikeus luonnollisella henkilöllä, kotimaisella kuolinpesällä ja yhteisetuudella. Hankintameno-olettamaa käytetään luovutusvoittoa laskettaessa todellisen hankintamenon ja voiton hankkimisesta aiheutuneiden menojen sijasta, jos se on verovelvolliselle edullisempi. Todelliseen hankintamenoon rinnastetaan perintö- ja lahjaverotuksessa käytetty verotusarvo, joka myös on vaihtoehtoinen hankintameno-olettaman kanssa. Voiton hankkimisesta aiheutuneet menot sisältyvät hankintameno-olettamana vähennettävään määrään, joten niitä ei saa vähentää hankintameno-olettaman lisäksi.


Hoitolaina

Hoitolaina on taloyhtiön pitkäaikainen laina, jolla rahoitetaan asunto-osakeyhtiömuotoisen kiinteistön vuosikorjausluonteisia hankkeita.


Hoitovastike