Tietosuojaseloste

 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen selvitys henkilötietojen käsittelystä.

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Neliöt Rahaksi käsittelee henkilötietoja; mitä henkilötietoja Neliöt Rahaksi kerää, mihin tarkoituksiin tietoja käytetään ja mille tahoille tietoja voidaan luovuttaa sekä miten rekisteröity voi vaikuttaa käsittelyyn.

Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan www.neliotrahaksi.fi-verkkosivuston, muiden Neliöt Rahaksi markkinoinnin, yhteydenottojen sekä tapahtumien kautta kerättyjen henkilötietojen käsittelyyn.

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia luonnollista henkilöä (”rekisteröity”) koskevia tietoja, joista hänet voi suoraan tai epäsuorasti tunnistaa, siten kuin tietosuoja-asetuksessa on määritelty. Tiedot, joista ei voi suoraan tai epäsuorasti tunnistaa rekisteröityä, eivät ole henkilötietoja.

 

Rekisterinpitäjä

Neliöt Rahaksi / LM Kiinteistöt Oy

Laippatie 3 A 00880 Helsinki

Y-tunnus: 0888861-4

0440 620 046

sähköposti: marko.luukkanen@neliotrahaksi.fi

 

Tietosuoja-asioita koskevat yhteydenotot

 

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröityä kehotetaan ottamaan yhteyttä edellä mainittuun osoitteeseen.

 

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:

 • Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn

 • Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde

 • Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen

 • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka perustuu oikeuteen tiedottaa liiketoiminnastaan ja kehittää liiketoimintaansa, ja sitä kautta tarjota palveluidensa käyttäjille entistä parempaa palvelua.
   

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksiin kuuluvat verkkosivun seuranta ja optimointi, käyttäjien tunnistautuminen, uutiskirjetilaukset, tapahtumailmoittautumiset, mielipidemittaukset, suoramarkkinointi, laskutus, sekä asiakaspalvelu- ja tuki.

Lisäksi varmistaaksemme palveluidemme turvallisuus, riskienhallinta ja väärinkäytösten estäminen sekä selvittäminen. Nämä perustuvat lakisääteiseen velvollisuuteemme.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

 

Käsiteltävät henkilötiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään.

 

Käsiteltävät henkilötiedot

 

Rekisterinpitäjä kerää rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoitusten kannalta.

Rekisteröidyistä käsitellään seuraavia tietoja:

 • Yksilöinti- ja yhteystiedot (esim. nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)

 • Sähköiset tunnistetiedot (esim. IP-osoite ja salasana)

 • Rekisteröidyn antamat suostumukset ja kiellot

 • Markkinointitapahtumat ja mielipidemittaukset
   

Pääasiallisesti henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään markkinoinnin yhteydessä, verkkosivujen kautta tai yhteydenottopyyntöjen yhteydessä.

 

Henkilötietojen luovuttaminen

 

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille. Neliöt rahaksi käyttää ulkopuolista verkkosivualustaa, Wixiä, jolle henkilötietoja luovutetaan siinä laajuudessa kuin se on tarpeen palveluiden toimittamiseksi. Ulkopuolinen palveluntarjoaja varmistaa omassa tietosuojaselosteessaan, että henkilötietoja siirretään ja käsitellään kulloinkin sovellettavan lain mukaisesti.

Tietoja voidaan lisäksi lain vaatimuksesta luovuttaa esimerkiksi viranomaisille.

 

Henkilötietojen siirrot kolmansiin maihin

 

Henkilötietoja siirretään mahdollisesti EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle edellä mainitulle palveluntarjoajalle. Siirto toteutetaan Euroopan komission antaman tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen mukaisesti.

 

Henkilötietojen suojaus

 

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja tavalla, jolla pyritään varmistamaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta.

Rekisterinpitäjä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia tämän tavoitteen varmistamiseksi, mukaan lukien palomuurien, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, tietojärjestelmien käyttäjätunnusten huolellinen hallinta sekä henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen.

Kaikilla henkilötietoja käsittelevillä työntekijöillä on työsopimuslain (55/2001) ja niitä täydentävien salassapitosopimusten perusteella vaitiolovelvollisuus rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista.

 

Tietojen säilytysaika

 

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja palveluiden ja niiden markkinoinnille tarpeellisen ajan. Tämän ajan päätyttyä rekisterinpitäjä poistaa tai anonymisoi tiedot kolmen kuukauden kuluessa noudattamiensa poistoprosessien mukaisesti.

Rekisterinpitäjällä voi olla velvollisuus käsitellä joitakin rekisteriin kuuluvia henkilötietoja yllä todettua pitempään lainsäädännön tai viranomaisvaatimusten noudattamiseksi.

 

Profilointi

 

Henkilötietojen käsittely sisältää profilointia. Profiloinnilla tarkoitetaan henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa tietoja käyttämällä arvioidaan tiettyjä rekisteröidyn henkilökohtaisia ominaisuuksia. Rekisteröityjä profiloidaan, jotta heille voidaan helpommin kohdentaa heidän kiinnostuksen kohteitaan vastaavaa suoramarkkinointia ja muuta viestintää.

 

Rekisteröidyn oikeudet

 

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos

a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty;
 

b. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; tai
 

c. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos
 

a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;
 

b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai
 

c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä.

Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

Oikeus olla joutumatta automatisoitujen päätösten kohteeksi

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi.

Edellä olevaa ei sovelleta, jos päätös on välttämätön rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten tai perustuu rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
 

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutetun toimisto. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

 

Tietosuojakäytäntöjen muuttaminen
 

Rekisterinpitäjä kehittää toimintaansa jatkuvasti ja voi sen johdosta joutua tarpeen mukaan muuttamaan ja päivittämään tietosuojakäytäntöjään. Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen. Mikäli muutokset pitävät sisällään uusia tarkoituksia henkilötietojen käsittelylle tai muutoin muuttuvat merkittävästi, rekisterinpitäjä ilmoittaa niistä etukäteen ja pyytää tarvittaessa suostumuksen.

 

Tietosuojaseloste on julkaistu 2.10.2020, versio 1.0.

Mannerheimintie 25 B 1, 00250 Helsinki

Y-tunnus: 0888861-4

0440 620 046

Neliöt Rahaksi on LM Kiinteistöt Oy:n ylläpitämä palvelu.

LM Kiinteistöt Oy on pääkaupunkiseudulla toimiva pääomasijoitusyhtiö ja perheyritys, joka on toiminut jo vuodesta 1992. Yritys ostaa, myy ja vuokraa asuntoja sekä toimitiloja.

Tilaa uutiskirje

Saat sähköpostiisi uusimmat uutiset koskien asunnon myyntiä, kiinteistökauppaa, asuntosijoittamista, rakentamista ja

remontointia.

 • Facebook
 • Instagram
 • LinkedIn

© 2020 Neliöt Rahaksi - LM Kiinteistöt Oy / Web by Ränch