top of page

Myyjän vastuu asuntokaupassa

Tässä kirjoituksessa kerromme, mikä on myyjän vastuu asuntokaupassa. Kiinteistön tai asunnon kauppa on mittava taloudellinen ratkaisu ja siihen liittyviin riskeihin varautuminen voi olla vaikeaa. Asuntokaupassa sekä myyjällä että ostajalla on omat vastuualueensa. Myyjällä on tiedonantovelvollisuus ja ostajalla tarkastusvelvollisuus. Sekä myyjä että ostaja saattavat joutua selvittämään kaupan kohteen virheitä, kuten kosteus- tai homevaurioita, myös kaupanteon jälkeen.


Mitä kuuluu myyjän vastuulle?

  • Myyjän on annettava ostajalle kaikki järkevän ostopäätöksen tekemiseen vaikuttavat tiedot, ja annettujen tietojen tulee olla myös sisällöltään oikeita.

  • Tiedot pitää antaa ennen kauppaa ja sellaisella tavalla, että ostaja voi niiden perusteella tehdä järkevän ja perustellun ostopäätöksen.

  • Viat ja puutteet, erilaiset taloudelliset seikat, tulevat suunnitelmat ja mahdolliset remontit ovat asioita, joista myyjän tulee kertoa. Erityisesti sellaiset seikat, jotka eivät ole helposti havaittavissa, on hyvä tuoda esiin.

  • Myös ympäristöön liittyvistä asioista on kerrottava: lähellä olevista palveluista, kaavoituksista tai esimerkiksi erilaisista asumiseen vaikuttavista tekijöistä, kuten meluhaitoista, on kerrottava myyntitilanteessa avoimesti.

  • Myyjä on vastuussa rakennuksen merkityksellisistä piilevistä virheistä, jotka eivät ole käyneet ilmi kuntotarkastuksessa.

Myyjän vastuu asuntokaupassa on kaksi vuotta ja kiinteistökaupassa vastaava aika on viisi vuotta. Määräaika koskee myös salaisia virheitä. Jos myyjä on huolimattomasti tai tahallisesti jättänyt oleellisia asioita kertomatta, vastuuaika ei tällöin rajoitu vain määräaikoihin vaan voi olla jopa rajaton. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi rakenteissa olevat kosteusvauriot, joista myyjä on ollut tietoinen, mutta jättänyt ne huomioimatta uusien vain pintamateriaalit.


Myyjän vastuissa on eroja asunto-osakkeiden ja kiinteistöjen osalta. Osakkeenomistaja vastaa ainoastaan pinta-materiaalien kunnosta ja taloyhtiön vastuulla ovat rakenteet. Kiinteistön myyjä vastaa puolestaan kaikesta kokonaisuudessaan. Myöskään kiinteistön purkukuntoiseksi luokitteleminen ei poista kaikkea vastuuta. Jos kiinteistöä kaupataan purkukuntoisena, sen on sitä myös todellisuudessa oltava ja kauppahinnan vastattava purkukuntoisen kiinteistön markkinahintaa.


Myyjän avuksi voi tulla myös kiinteistövälitys ja välittäjä, joka voi havainnoida myytävää kohdetta. Ammattitaitoinen kiinteistönvälittäjä auttaa myyjää hahmottamaan tarvittavat asiat, jotta kaikki tarpeellinen tieto myytävästä kohteesta tulee varmasti ilmi sekä auttaa hahmottamaan mahdolliset lisäselvitystarpeet sekä lakisääteiset isännöitsijäntodistukset ja muut asiakirjat.

Joskus kyseeseen voi tulla myös kolmannen osapuolen vastuu eli kiinteistönvälittäjän vastuu tai kuntotarkastajan vastuu, jos kohteessa myöhemmin kuntotarkastuksesta huolimatta havaitaan esimerkiksi hometta tai kosteusvaurioita. Lisäksi kyseeseen voi tulla mahdollisesti myös rakentajan tai urakoitsijan vastuu, joka kannattaa tutkia tarkoin.


Asunnon piilevät viat

Asunto- ja kiinteistökauppojen yhteydessä on hyvä tehdä kuntotarkastus, joka antaa paljon hyödyllistä tietoa asunnon ja rakennuksen kunnosta sekä tarvittavista korjaus- ja huoltotoimista. Kuntotarkastus antaa myös pintapuolista tietoa havaittavissa olevista riskirakenteista sekä lisätutkimustarpeista. Ennen asunnon myynnin aloittamista tehtävässä kuntotarkastuksessa voidaan havaita mahdollisia vikoja, joista aiheutuneita vahinkoja vakuutus ei välttämättä korvaa. Lisäksi voidaan tarkistaa rakennusaikakaudelle tyypilliset vauriot ja puutteet.


Vaikka kuntotarkastus ei poista myyjän virhevastuuta, se antaa hyödyllistä tietoa myytävästä asunnosta sekä ostajalle että myyjälle. Kuntotarkastusraportti on olennainen osa kuntotarkastusta ja tarvittaessa kumpikin osapuoli voi pyytää kuntotarkastajalta lisätietoa epäselvistä seikoista.


Kuntotarkastus ei kuitenkaan välttämättä löydä piileviä vikoja tai takaa sitä, että rakennus olisi täysin virheetön. Piilevät virheet saattavat jäädä huomaamatta, mutta kiinteistön ja asunnon kaupassa myyjä on vastuussa myös piilevistä virheistä. Tyypillisiä piileviä virheitä ovat rakenteen sisässä olevat laho- ja homevauriot. Tällöin ostaja on oikeutettu joko kohtuulliseen hinnanalennukseen tai virheen ollessa olennainen kaupanpurkuun. 

Asunnon ostajan vastuu

Ostajan tulee ennen asunnon tai kiinteistön kauppaa huolellisesti tarkastaa kaupan kohde, koska sellaisiin virheisiin, jotka olisivat olleet havaittavissa ennakkotarkastuksessa, ei saa myöhemmin virheinä vedota. Ostaja ei voi vedota sellaisiin virheisiin tai asioihin, jotka ovat selvinneet kuntotarkastuksessa ja joista ostaja on ollut siten tietoinen tai joista hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä. Ostajan on syytä tutustua kuntotarkastusraporttiin huolellisesti ja tarvittaessa sopia myyjän kanssa jatkotutkimuksista.


Ostajalle voi syntyä myös erityinen tarkastusvelvollisuus, mikäli kuntotarkastuksessa käy ilmi yksilöityjä puutteita tai virheitä esimerkiksi riskirakenteita ja niihin liittyviä vaurioepäilyjä, joita suositellaan tutkittavan tarkemmin lisätutkimuksin.


Reklamaation tekeminen

Suuri osa asunto- ja kiinteistökauppaa koskevista riidoista koskee piileviä virheitä, joista kaupan kumpikaan osapuoli ei ennen kauppaa ole tiennyt. Minkälainen tahansa piilevä virhe ei kuitenkaan oikeuta ostajaa korvaukseen, vaan piilevän virheen on oltava tietyin ehdoin merkityksellinen. Ostajan on hyväksyttävä tietyn asteiset virheet.


Virhe määritellään kokonaisharkinnan mukaan merkitykselliseksi kun asunto on varustukseltaan, kunnoltaan tai muilta ominaisuuksiltaan merkittävästi huonompi kuin ostajalla on ollut perusteltua aihetta edellyttää ottaen huomioon asunnon hinta, sen ikä, alueella tavanomainen varustetaso, kohtuullista asumistasoa koskevat yleiset vaatimukset sekä muut seikat.

Oikea-aikainen reklamaatio on yleensä vaiheittainen prosessi, johon kuuluu se, että esimerkiksi kosteusvauriot, rakennusvirheet ja niihin liittyvät home- ja mikrobivauriot, niiden vaatimat korjaustoimenpiteet ja korjauskustannukset selvitetään riittävän ripeästi, ja reklamoidaan kohtuullisessa ajassa.


Sekä myyjän että ostajan kannalta on tärkeää, että kiinteistö- tai asuntokauppariita hoidetaan alusta asti oikein, jotta ei synny tarpeettomia oikeudenmenetyksiä. Esimerkiksi oikea-aikaisen ja oikeamuotoisen reklamaation laiminlyöminen voi johtaa siihen, että ostaja menettää oikeutensa vedota virheeseen enää myöhemmin. Asunto- ja kiinteistökauppariitoja koskevat oikeudenkäynnit voivat muodostua kalliiksi ja siksi kannattaa ensin selvittää, onko asia ratkaistavissa sovinnollisesti erikseen tehtävällä sovintosopimuksella.


Neliöt Rahaksi -palvelussa myyjän ei tarvitse teettää kuntotarkastuksia tai huolehtia myyntiin liittyvistä riskeistä. Ostamme asunnon sellaisessa kunnossa kuin se on myyntihetkellä ja hoidamme kaiken muun puolestasi vaivattomasti.


Ota meihin yhteyttä , niin tehdään kaupat nopeasti ja helposti ilman välikäsiä.

Comments


bottom of page